Parkovi Duga Resa
 
Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.

Temeljem čl.55 Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18,110/18) i Odluke o davanju suglasnosti na Cjenik komunalne usluge groblja i ukopa Čistoće Duga Resa d.o.o. od dana 23.05.2019. godine, klasa;2133/03-01/041-19, direktorica Čistoće Duga Resa d.o.o. Josipa Škrtić Pucarević, dipl.iur. dana 23.05.2019. god.objavljuje