Parkovi Duga Resa

Dana 30. prosinca 2016. godine donesen je novi cjenik usluga tržnica na malo, prigodne prodaje i odvoza otpada samopodizačem Čistoće Duga Resa d.o.o. UR.BR.5/2017 , koji stupa na snagu 02. siječnja 2017. godine. Stupanjem na snagu ovog cjenika prestaje važiti cjenik 234-2/2014 od 20. svibnja 2014. godine.

 
Svi korisnici naših usluga imaju pravo izjaviti prigovor na dostavljene račune, na koji ćemo prigovor pravovremeno odgovoriti u prvom stupnju, a protiv tog odgovora korisnici imaju pravo izjaviti reklamaciju, o kojoj će odlučiti Povjerenstvo za reklamacije potrošača tvrtke ČISTOĆA DUGA RESA d.o.o., kao drugostupanjsko tijelo.